O analizie finansowej, prognozowaniu i wycenie przedsiębiorstwa.

Opublikowane Październik 10 2010


ID, "adres", true); if (!eregi('http://',$obrazek)) $obrazek='http://'.$obrazek; echo 'Adres strony: '.parse_url($obrazek,PHP_URL_HOST).''; echo '


'; ?>

Opis:

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Elementem analizy finansowej firmy może być ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Chodzi o wszelkie projekty związane z zakupem lub stworzeniem majątku produkcyjnego, które to projekty mają służyć polepszeniu np. potencjału wytwórczego czy sprzedażowego firmy. Analiza opłacalności inwestycji polega na ocenie projektu inwestycyjnego, i powiązanych z tym przepływów gotówkowych, w tym zarazem na ocenie opłacalności przedsięwzięcia w stosunku do innych projektów alternatywnych, co ma pozwolić wybrać rozwiązanie najwłaściwsze dla naszej spółki. Jak wiadomo aby przeprowadzić dobrą prognozę finansową należy dokonać właściwego oszacowania parametrów finansowych, właściwie określić możliwości i kierunki rozwoju spółki oraz posiadać odpowiednie instrumenty do prognozowania. Trzeba właściwie rozumieć firmę, znać profil działania i specyfikę, oraz makro- i mikrootoczenie firmy. Prognozowanie ekonomiczne jest pomocne w sytuacji dokonywania spółki. Istnieje bardzo dużo wskaźników ekonomicznych opisujących sytuację przedsiębiorstwa. Do najbardziej spotykanych można zaliczyć wszelkie mierniki zyskowności, z tego rentowność netto, czy rentowność aktywów (return on assets) oraz rentowność kapitału (return on equity). Wśród węzłowych mierników nierzadko stosowanych są wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej, określających stosunek majątku bieżącego i zobowiązań bieżących. Rozumie się samo przez się, że ważną sprawą jest stopien zadłużenia spółki, więc należy zastosować wskaźnik zadłużenia, w którym porównuje się jaka część majątku jest finansowana zobowiązaniami tj. kapitałem pozyskanym z zewnątrz. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, albo rachunek , nazywane też (z angielskiego) rachunkiem cash flow jest sprawozdaniem przepływ środków pieniężnych w firmie w ujęciu dynamicznym, tj. z uwzględnieniem jego źródeł i sposobów wykorzystania. Wskazuje zmiany, jakie wystąpiły w poszczególnych obszarach aktywów i pasywów spowodowane przez przepływ środków pieniężnych. Rachunek cash flow jest częścią sprawozdania finansowego sporządzanym obligatoryjnie przez przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego np. spółki akcyjne. W naszym kraju ilość wykazywanych informacji, sposoby towrzenia oraz wzór rachunku przepływów cash flow określa Ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie to dzieli się na trzy części ukazujące 3 aspekty działalności spółki: przepływy z działalności operacyjnej, przepływy z działalności inwestycyjnej, i przepływy z działalności finansowej. Analiza finansowa służy nam do prześledzenia procesów jakie mają miejsce w podmiocie gospodarczym oraz znalezienia stosunków pomiędzy konkretnymi wartościami finansowymi. Jej efektem jest ustalenie potencjalnie całościowego obrazu jednostki gospodarczej, stanu kapitałowego czy też potencjału gospodarczego rozumianego jako zdolność do wytwarzania nadwyżek ekonomicznych. Analiza to element oceny ekonomicznej, która jest z kolei podstawą analizy działalności firmy. Zadaniem analizy finansowej jest prezentowanie danych o rezultatach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wymaganych w procesie kierowania jednostką gospodarczą oraz wykorzystywanych przez otoczenie firmy: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, itp. W zakres analizy finansowej należy ustalenie sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej, np. rentowności, płynności, poziomu i obsługi zadłużenia, aktywności, obrotowości aktywów obrotowych, efektywności działania.


Dodatkowe informacje :

ID, "info", true); echo $info; ?>

Słowa kluczowe: , , , ,

Opublikowane w kategorii: Biznesowe

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.